Teatmik

Arbalans

Regulaarne raamatupidamisteenus,
kus tegevused kliendi ja raamatupidaja vahel
jaotuvad üldjuhul järgmiselt:

Korteriühistu
Edastab e-mailiga, läbi Korteriühistu e-keskkonna või paberkandjal kõik vajalikud algdokumendid raamatupidajale

Raamatupidaja
Sisestab kulu- ja tuluarvete andmed
Teeb ühistu esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded
Teeb palga- ja maksuarvestuse
Jagab ühistu kulud korteritele vastavalt ühistu poolt esitatud eeskirjale ja elanike näiturite andmetele
Trükib välja arved ja edastab postitamiseks (kui ei kasuta e-maili)
Saadab arved e-mailiga korteriühistu liikmetele (neile kellel on e-mail)
Saadab pankadele info otsekorralduslepinguga tasutavate arvete jaoks
Valmistab internetipangas ette tasumisele kuuluvad maksekorraldused
Koostab ja esitab aruanded maksuametile
Koostab aastaaruande ja valmistab selle ette esitamiseks Äriregistrile
Annab ühistutele nõu ja infot nende raamatupidamise kohta

Tutvu põhjalikuma sisukirjeldusega

Arvuta hinnakalkulaatoriga oma ühistu teenuse maksumus

————————-

Accounting services for apartment cooperatives

Accounting services for apartment cooperativesCooperation between a customer and accountant
has to be specified in the contract.
As a rule, activities are divided as follows:

Apartment cooperative
Forward by email, through electronic system or on a paper carrier all necessary primary documents to accountant.

Accountant
Enters sales and purchase invoices data.
Based on primary documents submitted by the apartment cooperative makes accounting entries.
Makes the salary and tax calculation.
Shares apartment cooperative outlay according to the regulations provided by the cooperative apartments and apartments owners’ readings.
Prints out the invoices and forward them to the post (if you do not use an e-mail sending).
Sends invoices by e-mail to the members of the apartment cooperative (to those who have an e-mail).
Sends information to the banks for invoices being paid by direct standing payment orders.
Prepares in advance payment orders to be paid in the bank.
Prepares and presents reports to the Tax Board.
Prepares an annual report for its submission to the Estonian Business Register.
Provides the customer with advice and information about the accountancy.

Check out for more detail description

To the Price Calculator

————————-

Бухгалтерские услуги для квартирного товарищества
Бухгалтерские услуги

Регулярная электронная бухгалтерская услуга, где взаимоотношения между клиентом и бухгалтером прописываются в договоре.

Как правило обязанности распределяются следующим образом:

Квартирное товарищество
Предоставляет по электронной почте, через систему самообслуживания или в бумажном виде все необходимые первичные документы бухгалтеру

Бухгалтер
Вводит данные счетов расходов и доходов
На основе предоставленных товариществом первичных документов делает бухгалтерские проводки
Рассчитывает заработную плату и ведёт налоговый учёт
Распределяет расходы товарищества между квартирами в соответствии с внутренними предписаниями товарищества и показаниями счётчиков квартир
Распечатывает счета и отправляет их по почте (если нет возможности использовать электронную почту)
Отправляет счета по электронной почте членам квартирного товарищества (тем, у кого есть электронная почта)
Отправляет в банки информацию с прямыми платёжными получениями для оплачиваемых счетов
Подготавливает в интернет-банке подлежащие оплате платёжные поручения
Составляет и подаёт отчёты в налоговый департамент
Составляет годовые отчёты и подготавливает их для подачи в Коммерческий регистр
Консультирует товарищество и предоставляет информацию по поводу бухгалтерского учёта
Подробнее

Рассчитайте стоимость бухгалтерских услуг вашего квартирного товарищества